Algemene verkoopsvoorwaarden       

Artikel 1 : Deze verkoopsvoorwaarden (de « Voorwaarden ») zijn van toepassing op elke bestelling van materialen en/of gebruikslicenties van software (het «Materiaal ») door elk natuurlijke of rechtspersoon (de « Klant ») bij gevestigd is op adres Leemstraat 111, 2861 Onze Lieve Vrouw Waver (de “Verkoper”). Bij de ondertekening van de bestelbon, erkent de Klant uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de Voorwaarden en deze te hebben aanvaard. De Voorwaarden sluiten, bij gebreke aan andersluidende schriftelijke aanvaarding door de Verkoper, alle algemene en bijzondere voorwaarden van de Klant uit. Sommige bepalingen van de Voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op de consumenten, zijnde de natuurlijke personen die het Materiaal kopen of gebruiken voor zuivere niet beroepsdoeleinden (de « Consument Klant »). 

  

Artikel 2 : Voor hij een bestelling plaatst, zal de Klant zich door alle nodige raden laten bijstaan en zal er zich van vergewissen dat het Materiaal dat hij zich voorneemt bij de Verkoper aan te schaffen met zijn noden en het gebruik dat hij ervan verwacht overeenstemt. De Verkoper zal geen enkele aansprakelijkheid dragen t.g.v. een keuze- of appreciatievergissing van de Klant. 

 

Artikel 3 : Behoudens bijzondere contractuele bepalingen, hebben de offertes en prijslijsten van de Verkoper een zuiver indicatief karakter. De Verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen aan te passen aan de schommelingen in de wisselvoeten, taksen en voorheffingen, verzekeringen, vervoerkosten en aankoopprijs. 

  

Artikel 4 : Om geldig te zijn moet een bestelling schriftelijk geplaatst worden. Elke bestelling verbindt de Klant op onherroepelijke wijze. Ze zal niet geannuleerd kunnen worden zonder het schriftelijk akkoord van de Verkoper. De overeenkomst zal pas gesloten worden na aanvaarding van de bestelling door de Verkoper. De verbintenissen aangegaan door de agenten, vertegenwoordigers of makelaars van de Verkoper binden deze laatste niet. De bestelling zal per email bevestigd worden aan de Klant die tevens een melding van vervaldag zal ontvangen. 

  

Artikel 5 : De te betalen bedrag wordt vermeld in de bevestiging van de bestelling alsook op de factuur en wordt betaald voorafgaand aan de levering van het Materiaal. Behoudens andersluidende en schriftelijke bepaling, zijn de facturen contant betaalbaar. De wissels, kwijtingen, de aanvaarding van de betaling of het portvrijdom brengen geen schuldvernieuwing teweeg, noch een afwijking van deze bepaling of van de andere Voorwaarden. 

  

Artikel 6 : Bij niet betaling van een factuur op vervaldag, zal de Klant aan de Verkoper, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intresten verschuldigd zijn aan de jaarlijkse voet van 10%, met aanvang op de vervaldag van de factuur. Indien de Consument Klant gerechtigd is op een betaling vanwege de Verkoper, is laatstgenoemde, bij gebreke aan betaling binnen de afgesproken betalingstermijn, tevens intresten verschuldigd aan dezelfde voet. Bovendien wordt elk niet betaald factuur op vervaldag van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en niet herleidbare vergoeding van 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 65 EUR, onverminderd het recht van de Verkoper om aanvullende schadevergoedingen te vorderen. Indien de Consument Klant gerechtigd is op een betaling vanwege de Verkoper, is laatstgenoemde, bij gebreke aan betaling binnen de afgesproken betalingstermijn, tevens een forfaitaire en niet herleidbare vergoeding van 15% van het onbetaald gebleven bedrag verschuldigd. De niet betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt van rechtswege het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs niet vervallen, facturen opeisbaar. 

  

Artikel 7 : Het Materiaal wordt verkocht en geacht geleverd te zijn in de burelen en magazijnen van de Verkoper ongeacht de plaats, de manier en voorwaarden van de levering. Het Materiaal wordt verzonden naar de Klant van zodra de betaling geschiedt. Het reist op kosten en risico’s van de Klant. De Verkoper is enkel gehouden het Materiaal bepaald in de bestelling te leveren. Elk aanvullende dienst zoals de installatie, onderhoud van de hardware, software bijstand en/of de vorming van de gebruiker zullen het voorwerp kunnen maken van aparte overeenkomsten. De Verkoper behoudt zich de eigendom van het Materiaal tot de volledige betaling van de prijs, inclusief de eventuele verzuim intresten en vergoedingen. De risico’s zijn ten laste van de Klant vanaf de levering van het Materiaal.  

 

Artikel 8 : De leveringstermijnen zijn enkel bindend indien de Verkoper ze schriftelijk bepaald en aanvaard heeft. Zij schommelen in functie van de beschikbare stock. Elk eventuele vertraging in hoofde van de Verkoper kan geen aanleiding geven tot een boetebeding noch tot ontbinding van de bestelling. De omstandigheden onafhankelijk van de wil van de Verkoper, van zulke aard dat de bestelling billijkheidshalve niet meer van hem geëist kan worden en de gevallen van overmacht, zoals een invoer- of uitvoerverbod, maatregelen opgelegd door de officiële instanties die de levering van het Materiaal onmogelijk, moeilijk of aanzienlijk duurder dan bij het sluiten van de overeenkomst maken, het ophouden van het trein- of luchtverkeer, stakingen, branden, enz..…, geven het recht aan de Verkoper om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te verbreken. 

 Artikel 9 : Wanneer de Verkoper zich gewaar wordt dat het krediet van de Klant beschadigd is, o.a. wanneer er gerechtelijke uitvoeringsmaatregelen genomen worden tegen de Klant en/of in geval van evenementen die de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen in vraag stellen of ze onmogelijk maakt, behoudt de Verkoper zich het recht voor, zelfs indien het Materiaal al volledig of gedeeltelijk verzonden werd, de bestelling geheel of gedeeltelijk te schorsen en de nodige waarborgen te eisen. In geval van weigering van de Klant, behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling geheel of gedeeltelijk te annuleren. Al het voorgaande onverminderd de rechten van de Verkoper op alle schadevergoedingen. 

  

Artikel 10 : De Niet Consument Klanten zijn gehouden het beschadigd of het met de bestelling niet conform Materiaal binnen de zeven (7) dagen na de levering terug te zenden. Na deze termijn, wordt het Materiaal geacht aanvaard te zijn. Geen enkel retour wordt aanvaard zonder het voorafgaand schriftelijk akkoord van de Verkoper dat de aard, de hoeveelheid en de waarde van het Materiaal dat er eventueel het voorwerp van zou maken, beschrijft. De Consument Klanten hebben het recht eenzijdig af te zien van de aankoop van het Materiaal, zonder melding van enig motief, binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van het Materiaal. In geval van Materiaal vervaardigd conform de specificaties van de Consument Klant, dat ongeschikt is geworden voor de verkoop door toedoen van de klant of dat gebruikt werd door de Consument Klant, zal hij niet in de mogelijkheid verkeren om af te zien van zijn koop. In geval van retour van het Materiaal, moet laatstgenoemde zich in de verpakking van oorsprong bevinden en de zegels mogen niet verbroken zijn geweest. De Klant is aansprakelijk voor het retour van het Materiaal, evenals de eraan verbonden kosten en risico’s. De prijs betaald door de Klant zal hem terugbetaald worden binnen de 30 dagen na retour van het Materiaal.  

 

Artikel 11 : Waarborg voor de Consument Klanten: de Verkoper waarborgt dat het Materiaal conform is aan de overeenkomst op het ogenblik van de levering. Elke niet-conformiteit bestaand op het ogenblik van de levering ontdekt binnen de twee (2) jaar volgend op de levering en meegedeeld aan de Verkoper binnen de twee (2) kalendermaanden na haar ontdekking, zal het voorwerp uitmaken van een herstel of van een vervanging, zonder kosten voor de Consument Klant, binnen een redelijke termijn, behalve wanneer dit onmogelijk of niet evenredig zou blijken, in welk geval de Consument Klant recht zal hebben op een passende prijsreductie of op de ontbinding van de overeenkomst. Na een termijn van zes (6) maanden volgend op de levering berust de bewijslast van de niet-conformiteit op de Consument Klant. Waarborg voor de Niet Consument Klanten: de waarborg verstrekt door de Verkoper is beperkt tot deze verstrekt door de fabrikant of door de onderaannemers, wel bekend van de Niet Consument Klant, die uitdrukkelijk erkent de handleiding of het waarborgdocument samen met het Materiaal ontvangen te hebben. De Verkoper is niet aansprakelijk voor een eventuele onverenigbaarheid van het Materiaal met het informatica materiaal in Europa gebruikt, noch voor eventuele tegenstrijdigheden in de gebruiksnormen. De Verkoper is tot geen enkele schadeloosstelling gehouden t.o.v. de Klant, de gebruiker of derden voor elk gevolg van een onhandig gebruik van de software, brutale handelingen, normale slijtage, overlading, verkeerde handelingen alsook voor elk ongeval of storing ontstaan door de beschadiging of verlies van geregistreerde gegevens te wijten aan de Klant en/of de gebruiker. LOS VAN VOORMELDE WAARBORG, BIEDT DE VERKOPER GEEN ENKELE WAARBORG OF VOORWAARDE, ZOWEL UITDRUKKELIJK ALS IMPLICIET. DE VERKOPER VERWERPT UITDRUKKELIJK ELKE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN GEBRUIKSDERVING, VERLIES OF SCHADE AAN DE GEGEVENS OF DOCUMENTEN, INKOMSTEN- EN/OF WINSTVERLIEZEN, SCHADE OPGELOPEN DOOR DE KLANT EN ELK ANDERE ONRECHTSTREEKSE OF VOORTVLOEIENDE SCHADE (ANDER DAN DE AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN OVERLIJDEN OF SCHADE TOEGEBRACHT AAN PERSONEN ENKEL TOE TE SCHRIJVEN AAN DE FOUT VAN DE VERKOPER). IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERKOPER DE WAARDE VAN HET MATERIAAL OP HET OGENBLIK VAN DE LEVERING MOGEN OVERSCHRIJDEN. 

 

Artikel 12 : De software blijft eigendom van de fabrikant; enkel een gebruikslicentie wordt toegekend. De Klant zal ze onder geen enkele vorm mogen overdragen, toewijzen, in onderpand geven, meedelen of gratis lenen. Hij zal de eigendomsmeldingen aangebracht op de software en handleidingen in goede staat bewaren en zal waken over de naleving van de vertrouwelijkheid van de software. De Klant die een bevel tot uitvoering of reproductie geeft, wordt geacht over de rechten over het originele te beschikken. In voorkomend geval, draagt de Klant elke aansprakelijkheid t.o.v. de derde en stelt de Verkoper vrij van elke aansprakelijkheid. 

  

Artikel 13 : In geval van volledige niet-betaling van de prijs en alle bijkomstigheden, in geval van beslaglegging ten laste van de Klant, van concordaat aanvraag, van dagvaarding in faillissement, van publicatie van een geprotesteerde wissel of de in vereffening stelling, vooraleer de betaling werd uitgevoerd, behoudt de Verkoper zich het recht voor om van rechtswege en zonder ingebrekestelling de lopende bestelling te verbreken, alsook alle nog uit te voeren bestellingen door middel van een aangetekende brief die de verbreking van rechtswege teweegbrengt. In geval van ontbinding van de bestelling ten nadele van de Klant, zal aan de Verkoper een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 30 % van de totale verkoopprijs verschuldigd zijn, onverminderd het recht van de Verkoper om een aanvullende schadevergoeding te vorderen. 

  

Artikel 14 : De Verkoper verzamelt, gebruikt en verspreid persoonsgegevens m.b.t. de Klant conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met als doel de bestellingen te verwerken. De Verkoper mag deze persoonsgegevens meedelen aan de ondernemingen waaraan hij verbonden is binnen de Europese Unie, en aan de agenten en andere derden die hij aanwerft voor de uitvoering van zijn diensten. De Verkoper gebruikt adequate beschermingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen. De Klant mag deze informatie raadplegen en, indien noodzakelijk, ze laten wijzigen of weglaten. De Klant heeft tevens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens tot direct marketing doeleinden. 

  

Artikel 15 : De Voorwaarden worden aan het Belgische recht onderworpen. In geval van betwisting tussen de Verkoper en een Consument Klant, zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats van de Consument Klant of van de plaats waar de verbintenis moet uitgevoerd worden, bevoegd. In geval van betwisting tussen de Verkoper en een Niet Consument Klant, zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd.